یکی به نعل میزنه یکی به میخ

اصطلاح: یکی به نعل می زند و یکی به میخ 

کاربرد: برای توصیف افرادی که خط و مشی مشخصی ندارند و برای حفظ منافع خود دورویی را سر لوحه کار قرار می دهند.

speak out of both sides of (one's) mouth

EX:  I don't trust him—He is always speaking out of both sides of his mouth.

بهش اطمینان ندارم- همیشه یکی به نعل می کوبه و یکی هم به میخ!

 

Watch the clip

گردآوری: موسسه زبان های خارجه اشراق