(as) common as pig tracks

(as) common as pig tracks

ترجمه : رایج - مثل ریگ ریخته- همه جا پر شده از...

کاربرد: حاکی از فراوان و رایج بودن چیزی

 
At first, they were quite novel and interesting, but these little organic cafés are starting to feel as common as pig tracks.
اولش، خیلی بدیع و جالب بودن ولی الان این کافه ها انگار همه جا هستن....
 
ترجمه: موسسه زبان های خارجه اشراق