all talked out

ترجمه: دهان کف کرده - خسته از حرف زدن

کاربرد: حاکی از صحبت کردن طولانی مدت

مثال : شرمنده! دهانم کف کرده از بس درباره دوست پسرش با هم صحبت کردم.

Sorry, I'm all talked out from my conversation with Sarah about her boyfriend

(مترجم: مهین فر)