around these parts

ترجمه: این طرف ها

کاربرد: در قسمت مشخصی از شهر یا منطقه ای خاص

مثال یک: جاهای زیادی برای خرید میوه و سبزیجات تازه این طرف ها وجود نداره، لذا مردم رژیم غذایی خوبی ندارند.

There aren't many places to buy fresh produce round these parts, so people don't have the best diets

مثال دو: این طرف ها توریست های زیادی را نمی بینیم.

We don’t see many tourists round these parts

(مترجم: مهین فر)