baby boomer

ترجمه: زاده بین سالهای 1945 تا 1965- دهه چهلی/دهه پنجایی/ دهه شصتی- روغن بومی خورده

کاربرد: (در آمریکا)- منظور از روغن بومی خورده کسانی هستند که در دهه های پیشین زندگی بهتر و سالم تری داشته اند.

مثال: رئیس جمهور جدید هم دهه پنجایی.

The new President was a baby boomer, born in the 1950s.

(مترجم: مهین فر)