cactus buttons

ترجمه: مسکالین

کاربرد: دارویی تولید شده از کاکتوس برای ایجاد توهم

مثال: فکر کنم مسکالین زدن و تو هوا سیر می کنند!

I think they're high on cactus buttons!

(مترجم: مهین فر)