daily dozen

ترجمه: ورزش روزانه- نرمش

کاربرد: خود اصطلاح بر گرفته است دوازده ورزش متنوع می باشد. امروزه این اصطلاح به هر نرمش روزانه اطلاق می گردد.

مثال: برادرم هر موقع نرمش روزانه انجام میده احساس بهتری دارد.

My brother always feels better after his daily dozen.

(مترجم: مهین فر)