آبروش جلوی بقیه رفت

اصطلاح: آبروی کسی رفتن / بی احترام شدن نزد کسی

کاربرد: حاکی از کم شدن ارزش و احترام کسی بخاطر انجام کاری ناشایست.

Lose face with somebody 

Ex: His terrible performance in the debate caused him to lose face with the voters.

عملکرد مزخرفش در مناظره باعث شد آبرویش جلوی رای دهندگان از بین برود

جمع آوری و ترجمه: استاد مهین فر