آسمون دلش گرفته

اصطلاح : آسمون دلش گرفته! می خاد بارون بیاد! هوا بارونیه!

کاربرد: حاکی از احتمال قریب الوقوع باران به دلیل تیره و ابری بودن آسمان

نکته: این اصطلاح فقط در بریتانیا کاربرد دارد

 

(a bit) black over Bill's mother's

 Ex: You better get that stuff off the lawn—it's looking a bit black over Bill's mother's.

بهتره وسایل رو از روی چمن جمع کنی، اسمون بارونیه!

گرداوری و ترجمه: موسسه زبان اشراق