استاد، خسته نباشید

اصطلاح: اقا، خسته نباشید!/ برای امروز بسه!

کاربرد: در زبان فارسی کنایه ای برای با خبر ساختن کسی بویژه آموزگار از اتمام وقت کار یا کلاس.

Let's call it a day!

Ex: 

Mary: Well, that's the end of the reports. Nothing else to do.

          Sue: Let's call it a day.

ماری: گزارشمان که تمام شد و کاری دیگه هم نداریم انجام بدیم.

سو: خسته نباشید! / واسه امروز بسه!

گردآوری و ترجمه: استاد مهین فر