بشکن زدن

اصطلاح: بشکن زدن

کاربرد: بهم زدن نوک شصت و انگشت وسط برای ایجاد صدا ( بمنظور ابراز خوشحالی و یا جلب توجه کسی)

Snap (one's) fingers!

Ex:Tommy, please don't snap your fingers like that at me. If you want my attention, just raise your hand.

تامی، هر موقع کاری با من داری بشکن نزن، فقط دستت رو بالا بگیر.

گردآوری و ترجمه: استاد مهین فر