خیالت تخت!

کاربرد: خیالت تخت - خاطرت جمع

کاربرد: برای اطمینان خاطر دادن به دیگران در انجام کاری

Rest assured ( that)

Ex: Please rest assured that we are doing everything in our power to make your grandmother comfortable here.

خاطرتان جمع باشد که تمام تلاش خودمان را می کنیم تا مادربزرگ شما در اینجا احساس راحتی کنند.

 

گرد آوری : موسسه زبان اشراق