در جریان چیزی بودن

اصطلاح: در جریان چیزی بودن/ مطلع بودن/ توی باغ بودن

کاربرد: برای بیان مطلع بودن از اتفاقات جاری

(BE) in the picture

Ex:The boss definitely needs to be in the picture about the status of the project.

مسلما رئیس هم باید در جریان وضعیت پروژه باشد.

گردآوری و ترجمه: استاد مهین فر