فعلا چیزی بهش نگو

اصطلاح: فعلا چیزی بهش نگو / ( درحالت منفی) من رو بی خبر نگذار!

کاربرد: برای بیان مطلع نکردن/کردن کسی از یک موضوع

Keep someone in the dark!

Ex:I don't fully trust John to keep our plan a secret, so I think it best that we keep him in the dark for now.

زیاد به جان اعتماد ندارم که برنامه ما رو لو نده، لذا فکر می کنم بهتره فعلا چیزی بهش نگیم.

گردآوری و ترجمه: استاد مهین فر