فکر نکن اسکل گیر اوردی

اصطلاح: فکر نکن اسکل گیر آوری/ فکر نکن گوش هام درازه!

کاربرد: برای بیان هشدار به کسی که درصدد کلاهبرداری از شماست.

My mama didn't raise no fool/dummy

 

Ex: Sure I know the difference between good and bad. My mama didn’t raise no dummy.

قطعا فرق بین خوب و بد رو می دونم. فکر نکن گوش هام درازه!

گردآوری و ترجمه: موسسه زبان های خارجه اشراق