فیوز پراندن

اصطلاح: آمپر چسباندن/ فیوز پراندن/ فیوز پروندن/ عصبی شدن/ عصبانی شدن / از کوره در رفتن

کاربرد: معادل انگلیسی این اصطلاح کاربرد روستایی دارد و قدیمی می باشد.

 

(all) het up

Ex: The boss got all het up when I said my project would be late.

رئیس آمپر چسبوند وقتی گفتم پروژه عقب می افته!

گرداوری و ترجمه: موسسه زبان اشراق