کاسه ای زیر نیم کاسه است

اصطلاح: کاسه ای زیر نیم کاسه است!

کاربرد: برای بیان مسکوک بودن یک قضیه!

smell a rat!

Ex:I don't think this was an accident. I smell a rat.

فکر نکنم فقط یک حادثه بوده! یه کاسه ای زیر نیم کاسه است!

گردآوری و ترجمه: موسسه زبان های خارجه اشراق