کمی هم به خودت برس

اصطلاح: کمی هم به خودت برس! 

کاربرد: برای پیشنهاد به کسی که مدام درگیر کارکردن بوده و از زندگی اش زیاد لذت نمی بره!

Stop /wake up to smell the roses!

Ex: You can't just keep working long hours, John! You have to stop and smell the roses!

نمی تونی که فقط این همه کارکنی، جان! کمی هم به خودت برس!

گردآوری و ترجمه:موسسه زبان های خارجه اشراق