کم مونده بود ما رو بخوره!

اصطلاح: کم مونده بود ما رو هم بخوره!

کاربرد: حکایت از عصبانی بودن کسی از دست دیگری

(one) did everything (one) could 'cept eat (someone)

 Ex: When Mama found out we had disobeyed her, she was furious and did everything she could 'cept eat us.

مامان وقتی فهمید گوش به حرفش نداده بودیم، خیلی عصبانی بود که مونده بود ما رو بکشه!

Cept = except

 

گرداوری و ترجمه: موسسه زبان اشراق