کم و کسری داشتن

اصطلاح: کم و کسری داشتن / بی پول بودن / وضعیت مالی بدی داشتن

کاربرد: این اصطلاح زمانی به کار می رود که شخصی بطور موقتی مقدار پول کافی برای انجام کاری را نداشته باشد.

Be strapped for cash

Ex: Would you mind covering the cost of dinner? I'm a little strapped for cash at the moment.

میشه هزینه شام رو تقبل کنید؟ یه ذره کم و کسری دارم فعلا!

گردآوری: موسسه زبان اشراق