...داره من رو می کشه!

اصطلاح: ( کمرم/ سرم/دستم ...) داره من رو می کشه! اذیتم می کنه!

کاربرد : این اصطلاح حاکی از غیر قابل تحمل بودن درد در اعضای بدن می باشد.

 

(a body part) is killing (one)

Ex: Ugh, my head is killing me—do you have any Advil?

اوه سردرد داره من رو می کشه! ایبوبروفن داری؟!

 

گرداوری و ترجمه: موسسه زبان اشراق