a pox on (someone or something)

ترجمه : گندت بزنن- طاعون بگیری!

کاربرد: (قدیمی) ولی برای مزاح هنوز برای بیان نفرین و لعن مورد استفاده قرار می گیرد.

معادل رایج تر ان : Damn it

مثال یک: گندت بزنن! تمام برنامه هام رو خراب کردی!

A pox on you, you spoiled all my plans

(مترجم: مهین فر)