around the bend

ترجمه: 1- بسیار نزدیک - الان رسیدیم!

کاربرد: برای بیان نزدیک بودن مقصد به سرنشینان خودرو

مثال یک: فروشگاه زیاد دور نیست، الان رسیدیم!

The store isn't far from here, it's just around the bend

ترجمه: 2- دیوانه- عقل از دست داده!

کاربرد:  در این ساختار معمولا با فعل go  و یا فعل be  بکار می رود.

مثال یک: آدم یخ میزنه امروز و تو نمی خواهی کت بپوشی؟ عقلت رو از دست داده ای؟

It's freezing today, and you're not going to wear a coat? Have you gone around the bend

ترجمه: 3- مست

کاربرد:  در این ساختار معمولا با فعل go  و یا فعل be  بکار می رود.(منظور استفاده بیش از حد از مواد مخدر یا مشروبات الکلی می باشد)

مثال یک: دیشب رو اصلا به یاد داری؟ واقعا مست کرده بودی!

Do you remember last night at all? You were really around the bend

(مترجم: مهین فر)