beat a (hasty) retreat

ترجمه: فلنگ را بستن - جیم شدن

To leave a place quickly

Ex: I beat a hasty retreat when I saw my ex-boyfriend walk into the party.

وقتی دیدم دوست پسر قبلی ام پاش رو توی مهمانی گذاشت، فلنگ رو بستم.

EX: When the rain started, everyone on the field beat a retreat indoors.

وقتی باران شروع شد، همه از توی زمین جیم شدند و رفتن زیر یک سقف.

 

منبع: درآمدی بر اصطلاحات ضروری آیلتس

گرد آوری : مهین فر