daddy of them all

ترجمه: بزرگ خاندان- قدیمی ترین

کاربرد: برای بیان شخص یا چیزی که از همه مسن تر و قدیمی تر باشد.

مثال:  این درخت قدیمی ترین می باشد. از زمان ساخت این مکان این جا بوده است.

This tree is the daddy of them all. It's been here since the place was built.

(مترجم: مهین فر)