jab something at someone or something

ترجمه: چیزی را به کسی یا چیزی کوبیدن

کاربرد: محاوره

مثال: تام برچسب را به سگ زد

Tom jabbed the stick at the dog