oxford Idioms and Phrasal verbs (1-10)

1- Lose face

 

کوچک شدن / آبروی کسی رفتن

Definition: To be less respected

احترام خود را از دست دادن

Ex: He could lose face if other people see that he got everything wrong.

ترجمه: ممکن بود آبرویش برود اگر دیگر افراد ببینند که همه چیز رو اشتباه برداشت می کنه!

تمرین 1- دوست ندارم جلوی رفیقام کوچک بشم.

نکته: می توان از حرف اضافه with  با این اصطلاح در معنای جلوی کسی بجای in front of  استفاده کرد.

Ex: I didn’t want to lose face with my family

ترجمه: نمی خواستم جلوی خانواده ام کوچک بشوم.

2- Turn a blind eye to

 

نادیده گرفتن/ چشم پوشی کردن از

Definition: To pretend not to see something  

وانمود کنیم چیزی را ندیده ایم

Ex: The teacher turned a blind eye to some of the children’s bad behavior.

ترجمه: معلم رفتار بد برخی از دانش آموزان را نادیده گرفت.

تمرین 2: بنظر من پدر مادرها نباید اشتباهات فرزندانشان را نادیده بگیرند.

نکته: این اصلاح برای بیان نادیده گرفتن مشکلات بیشتر کاربرد دارد و می توان در قالب شنیداری هم از اصطلاح زیر به معنی ناشنیده گرفتن استفاده کرد.

Turn a deaf ear to

 

نشنیده گرفتن چیزی

Ex: The government shouldn’t turn a deaf ear to what people say.

ترجمه: دولت نباید حرف مردم را نشنیده بگیرد.

3- Out of the blue

 

یهو/ ناگهان

Definition: Suddenly and unexpectedly

بطور ناگهانی و غیر منتظره

Ex: My uncle just arrived out of the blue.

ترجمه: عموی من یهو سر و کله اش پیدا شد.

تمرین 3: داشتیم تلویزیون تماشا می کردیم که یهو برق رفت.

4- In the distance

 

از دور/ از فاصله بسیار زیاد/ در دور دست

Definition: Far away but able to be seen or heard

بسیار دور ولی قابل رویت و شنیدن

Ex: We could see lights in the distance.

ترجمه: ما می تونستیم چراغ ها را از دور ببینیم.

تمرین 4: از دور می تونستم صدایش رو بشنوم.

نکته: استفاده از حرف تعریف The ضروری می باشد.

5- Without fail

 

بلا استثنا/ را به را/ همیشه/ رد خور نداره!

Definition: Always

Ex: I ring my mother every day without fail.

ترجمه: رد خور نداره که هر روز با مادرم تماس نگیرم.

نکته: این اصطلاح معمولا در پایان جمله بکار می رود.

تمرین 5: رد خور نداره که در روز سه تا بسته سیگار نکشه.

6- If all else fails

 

اگر شرایط مهیا نشه/ اگه گزینه های دیگه جواب نده

Definition: If nothing else one has done is successful.

اگر کارهایی که یک نفر انجام داده موفقیت آمیز نباشه

Ex: If all else fails, I will have to sell the car.

ترجمه: اگر شرایط جور نشه مجبور خواهم بود ماشین را بفروشم.

تمرین 6: اگر شرایط جور نشه دولت مجبور خواهد بود جام زهر را بنوشد.

7- Rings a bell

 

انگار یه جایی ... شنیده ام/ آشنا به نظر می رسه

Definition: sounds familiar

Ex: A: Have you heard of a virus called Corona virus? B: it rings a bell.

ترجمه: الف- اسم ویروسی بنام کرونا رو شنیده ای؟ چقدر آشنا ست؟!

تمرین 7: کتابی که شما دارید در موردش حرف میزنید آشنا بنظر میرسه.

نکته: این اصطلاح زمانی بکار میرود که نام چیزی آشنا باشد نه قیافه یا چهره کسی که در این صورت از sounds familiar بکار می رود.

8- It/ That depends

 

بستگی داره

Definition: Not certain about something

مطمئن نبودن درباره چیزی

Ex: A: Do you want to go out? B: That depends.

ترجمه: می خواهید بروید بیرون؟ بستگی داره!

تمرین 8: الف: دوست دارید در یک شهر بزرگ یا کوچک زندگی کنید؟ب: بستگی داره!

9- Steer/ Stay clear of somebody/something

 

دور چیزی خط کشیدن/ دوری کردن از کسی یا چیزی

Definition: To avoid somebody or something

پرهیز کردن از چیزی یا کسی

Ex: I would steer clear of that place. It’s not very safe.

ترجمه: من دیگه دور و بر اونجا پیدام نمیشه! اصلا امن نیست.

تمرین 9: برای داشتن آینده خوب باید دور تنبلی را خط بکشید.

10- Why/How/Where… on earth…?

 

تو را بخدا چرا/چطور/کجا.....؟

 

Definition: To emphasize a question when you are angry or surprised.

برای تاکید بر سوال زمانیکه شما عصبانی یا شگفت زده هستید.

Ex: Why on earth are you shouting? Be quiet!

ترجمه: تو را بخدا چرا داری داد می زنی؟ ساکت باش!

تمرین 9 :تو را خدا چرا داری گریه می کنی؟

 

 

پاسخ تمرین ها:

 

 1. I don’t like to lose face with my friends.
 2. I think parents shouldn’t turn a blind eye to their children’s bad behavior.
 3. We were watching T.V when, out of the blue, the power went out.
 4. I could hear him in the distance.
 5. He smokes three packets of cigarette every day without fail.
 6. If all else fails, the government will have to eat the humble pie.
 7. The book you are talking about rings a bell.
 8. A: Do you like to live in a large or small city? B: That depends.
 9. To have a brighter future you should stay clear of laziness.
 10. Why on earth are you crying?
 11. He got into a state as soon as he heard the news.

برای ورود به ویدئو و آزمون مرتبط کلیک کنید.